Zamknij

Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności ?

§ 1. Oferta sklepu internetowego, kontakt

 1. Wszystkie produkty dostępne w Serwisie oznaczone są zarówno ceną netto jak też ceną brutto (zawierającą podatek VAT).
 2. Oferowane Towary są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta.
 3. Towary pochodzą od dystrybutorów danej marki i są w oryginalnych opakowaniach.
 4. Obowiązki wynikające z udzielonej gwarancji realizowane są na terenie całego kraju w autoryzowanych serwisach producentów określonych Towarów.
 5. Nabywca może kontaktować się z aqua-soft.com.pl w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@aqua-soft.com.pl oraz, pisemnie na adres: AQUA-SOFT SP. Z O.O., ul. Przędzalniana 8, 15 – 688 Białystok, a także telefonicznie pod numerem tel: 085 654 71 80 w godz. 8 - 16 dni robocze (koszt jednego impulsu zgodnie z taryfą operatora).

 

§ 2. Strony transakcji, definicje

 1. Kupującym w sklepie internetowym aqua-soft.com.pl, znajdującym się na stronie: http://aqua-soft.com.pl/, może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub podmiot, któremu ustawa przyznaje zdolność do czynności prawnych, zwany dalej Nabywcą.
 2. Sprzedającym jest AQUA-SOFT SP. Z O.O., ul. Przędzalniana 8, 15 – 688 Białystok, NIP: 542-311-98-63, REGON: 200259298 będąca właścicielem sklepu internetowego aqua-soft.com.pl (http://aqua-soft.com.pl/).
 3. Konsument – osoba fizyczna nabywająca Towar w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Towar – produkt w oryginalnym, nieotwartym opakowaniu wraz z pełną dokumentacją, tj. dowodem zakupu i kartą gwarancyjną o ile producent udzielił gwarancji na Towar.
 5. Firma kurierska – przewoźnik lub spedytor wykonujący usługę przewozu Towaru do Nabywcy na zlecenie sklepu aqua-soft.com.pl na koszt Nabywcy.
 6. Anulowanie zamówienia – oświadczenie o odstąpieniu od umowy, złożone przez jedną ze stron w sposób opisany w Regulaminie.
 7. Użytkownik – zarejestrowany Nabywca posiadający konto w sklepie internetowym aqua-soft.com.pl.
 8. Serwis – sklep internetowy aqua-soft.com.pl, prowadzony pod adresem internetowy: (http://aqua-soft.com.pl/).
 9. Regulamin – niniejszy Regulamin.
 10. Konto Użytkownika – miejsce dostępne dla Użytkowników Serwisu po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę poprawianie i usuwanie danych osobowych, itp.
 11. Cookies – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Użytkownika i hasła, tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkownika oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.

 

§ 3. Warunki zawarcia i rozwiązania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Użytkownika tworzone jest indywidualne Konto Użytkownika.
 2. Użytkownik może także dokonywać zakupów w sklepie bez rejestracji, jednakże w takim przypadku rezygnuje z utworzenia Konta Użytkownika i funkcjonalności do niego przypisanych, tj. zapamiętanie danych adresowych czy śledzenie stanu realizacji zamówienia.
 3. Użytkownik, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail, loginu oraz ustawienie hasła.
 4. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku, gdy formularz wypełnia Konsument są to:
  1. Imię i nazwisko,
  2. Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
  3. Numer telefonu.
 5. Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia przedsiębiorca do wysyłki zakupionych towarów należy podać:
  1. Firmę,
  2. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
  3. Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj),
  4. Imię i nazwisko osoby do kontaktu,
  5. Numer telefonu.
 6. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji Użytkownika i stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 7. Aqua-soft.com.pl może odmówić zarejestrowania Użytkownika jeżeli zachodzą przypadki określone w ust. 12 poniżej.
 8. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
  1. spełniam przewidziane w Regulaminie warunki zostania Użytkownikiem,
  2. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,
  3. wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,
 9. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 10. Aqua-soft.com.pl może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli Użytkownik nie wykazywał aktywności w sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto Użytkownika w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.
 11. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika oraz jego usunięciem.
 12. Aqua-soft.com.pl może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:
  1. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania sklepu,
  2. działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
  3. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
  4. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Użytkownika,
  5. Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
  6. Użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
 13. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez aqua-soft.com.pl zostanie przesłane na podany w koncie użytkownika adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem konta użytkownika. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Użytkownika może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej sklepu lub poprzez usunięcie konta użytkownika.
 14. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
 15. Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust. 10 i 12 wynosi 14 dni.

 

 

§ 4. Zamówienia

 1. Zamówienie można złożyć dodając wybrane produkty do "Koszyka" i klikając przycisk "Przejdź do kasy". Należy również podać informacje o metodzie zamówienia, rodzaju płatności, rodzaju dostawy, adres dostawy oraz dane kontaktowe. Zamówienie zostaje złożone po kliknięciu przycisku: „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 2. Potwierdzenie realizacji zamówienia jest dokonywane pocztą elektroniczną na podany przez Nabywcę adres. Obsługa sklepu określi przybliżony termin realizacji zamówienia, dostępność Towaru oraz przekaże inne informacje istotne dla zrealizowania zamówienia.
 3. Z chwilą kliknięcia przez Nabywcę przycisku: „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towaru pomiędzy Nabywcą a sklepem aqua-soft.com.pl.
 4. W przypadku złożenia przez Nabywcę zamówienia telefonicznie treść umowy sprzedaży jest niezwłocznie potwierdzana przez aqua-soft.com.pl poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Nabywcę. Oświadczenie Konsumenta o zawarciu umowy jest skuteczne, jeżeli po otrzymaniu potwierdzenia od aqua-soft.com.pl Konsument prześle do aqua-soft.com.pl oświadczenie o zawarciu umowy. W tym celu wystarczy odpowiedź na wiadomość e-mail aqua-soft.com.pl z treści której wynika akceptacja warunków umowy.
 5. Nabywca może anulować każde zamówienie od dnia zawarcia umowy do dnia jego dostawy poprzez wysłanie stosownej informacji za pomocą poczty elektronicznej. Anulowanie zamówienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie dotyczy prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży konsumenckiej bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru.
 6. W przypadku anulowania zamówienia (dotyczy wszystkich zamówień) po jego wysłaniu i jego nie odebraniu, Nabywca ponosi koszty dostawy Towaru i zwrotu do sklepu aqua-soft.com.pl, zgodne z kosztami zawartymi w zamówieniu.
 7. W przypadku Anulowania zamówienia przez Konsumenta przed przyjęciem oferty przez aqua-soft.com.pl oferta przestaje wiązać.
 8. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Konsumentowi istotnych postanowień umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie ich Konsumentowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej towar wydruku paragonu lub faktury VAT.

 

§ 5. Realizacja zamówień

 1. Termin realizacji zamówienia wynika z treści umowy sprzedaży. Niemniej Sklep aqua-soft.com.pl, w porozumieniu z firmą kurierską, poinformuje Nabywcę o przybliżonym terminie dostawy.
 2. Jeżeli Nabywca nie odbierze Towaru pomimo dwukrotnej próby jego dostarczenia, sklep aqua-soft.com.pl może anulować zamówienie w terminie 14 dnia od dnia drugiej, nieudanej próby dostarczenia Towaru.
 3. Koszt dostawy określa cennik, który podawany jest w toku procedury realizacji zamówienia po kliknięciu przycisku: „Przejdź do kasy”.
 4. Firma kurierska nie wnosi do mieszkania paczek ważących powyżej 30 kg.
 5. Transport przesyłki nie obejmuje montażu, podłączania urządzeń itp.
 6. Termin realizacji zamówienia:
  1. w przypadku Towarów dostępnych w sklepie aqua-soft.com.pl, zazwyczaj nie przekracza 14 dni roboczych;
  2. w przypadku Towarów aktualnie niedostępnych lub "nietypowych", termin realizacji zamówienia może się wydłużyć do 30 dni;
  3. w przypadku braku zamówionego Towaru u producenta, czas realizacji zamówienia może przekroczyć 30 dni.
 7. Jeżeli ustalony termin realizacji zamówienia przekroczy 30 dni, Nabywca może anulować zamówienie przed dostarczeniem Towaru.
 8. W wypadku braku Towaru u dostawcy, sklep aqua-soft.com.pl zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia, o czym poinformuje Nabywcę e-mailem wysłanym na podany przez Nabywcę adres, nie później 30 dni od dnia złożenia zamówienia.
 9. Sklep aqua-soft.com.pl zastrzega, że w przypadku, gdy zamawiany Towar jest w danej chwili niedostępny, a jego cena przy następnej dostawie ulegnie zmianie, ma prawo do korekty ceny Towaru. Nabywca zostanie wtedy poinformowany i poproszony o akceptację zamówienia na nowych warunkach. Nabywcy przysługuje również prawo do anulowania zamówienia.
 10. aqua-soft.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za różnice w wyglądzie produktu wynikające z indywidualnych ustawień parametrów komputera Nabywcy (kolory, jasność, kontrast, proporcje itp.).
 11. W przypadku odbioru osobistego Nabywca jest zobowiązany do samodzielnego odbioru oraz załadunku zakupionych produktów.
 12. W przypadku odbioru osobistego, Nabywca jest zobowiązany do odebrania Towaru do 5 (pięciu) dni roboczych od momentu otrzymania potwierdzenia e-mailowego lub telefonicznego w Punkcie Odbioru Osobistego, który mieści się w siedzibie Sprzedawcy.

 

§ 6. Sposób i termin zapłaty

 1. Gotówka – płatność przy odbiorze osobistym Towaru w Punkcie Odbioru Osobistego w dniu odbioru.
 2. Przelew – przedpłata na konto bankowe, przed wysyłką Towaru, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.
 3. Pobranie – płatność gotówką kurierowi przy odbiorze Towaru.

 

§ 7. Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Nabywca będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Nabywca będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 3. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza wskazanego w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:
  1. wiadomością e-mail, na adres sklep@aqua-soft.com.pl.
  2. w formie pisemnej, na adres AQUA-SOFT SP. Z O.O., ul. Przędzalniana 8, 15 – 688 Białystok.
 4. AQUA-SOFT SP. Z O.O. niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.
 5. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
  1. dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz
  2. bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),
  3. kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.
 6. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 7. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar aqua-soft.com.pl niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sprzedawcy. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez aqua-soft.com.pl, przy zachowaniu w/w terminów. Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Towar należy dostarczyć na adres: AQUA-SOFT SP. Z O.O., ul. Przędzalniana 8, 15 – 688 Białystok.
 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do aqua-soft.com.pl w stanie nie zniszczonym.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. AQUA-SOFT SP. Z O.O. nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5. AQUA-SOFT SP. Z O.O. dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Jeżeli aqua-soft.com.pl nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. AQUA-SOFT SP. Z O.O. nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

§ 8. Gwarancje i reklamacje

 1. AQUA-SOFT SP. Z O.O. zobowiązuje się dostarczyć Towar w stanie wolnym od wad.
 2. Towar jest dostarczany przez firmę kurierską w oryginalnym, nieotwartym opakowaniu, wraz z pełną dokumentacją, tj. dowodem zakupu, instrukcją obsługi oraz kartą gwarancyjną, o ile producent udzielił gwarancji na dany Towar.
 3. W razie niezgodności dostarczonego Towaru ze złożonym zamówieniem, Konsument powinien odmówić przyjęcia niezamawianego Towaru i niezwłocznie powiadomić o tym obsługę sklepu.
 4. Nabywcy przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W razie stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej Sprzedający ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach Kodeksu cywilnego.
 5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno, zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym:
  1. imię i nazwisko,
  2. numer zamówienia
  3. opis wady Towaru,
  4. datę zakupu,
  5. protokół szkody,
  6. zdjęcia uszkodzenia towaru  
 6. W razie ewentualnych braków reklamacji uniemożliwiających jej rozpatrzenie aqua-soft.com.pl niezwłocznie powiadomi o konieczności jej uzupełnienia.
 7. Zastosowanie się do ust. 5 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji
 8. Reklamacje można składać mailowo pod adresem e-mail: sklep@aqua-soft.com.pl, telefonicznie pod nr telefonu 085 654 71 80 bądź też w drodze listownej.
 9. Odpowiedź na zgłoszone żądanie zostanie udzielona w terminie 14 dni drogą e-mailową. Jeżeli Nabywca nie wyrazi zgody na drogę e-mailową reklamacja zostanie doręczona Nabywcy drogą listowną.
 10. W przypadku reklamacji dotyczących uprawnień z gwarancji, należy kontaktować się z serwisem producenta, wyszczególnionym w karcie gwarancyjnej.
 11. Konsument po odebraniu Towaru powinien go rozpakować (nie niszcząc opakowania, ani profili styropianowych) w celu sprawdzenia czy produkt nie posiada uszkodzeń mechanicznych (rys, wgnieceń itp.). W przypadku jakichkolwiek rozbieżności należy sporządzić Protokół Szkody wraz z osobą dostarczającą paczkę i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.
 12. Zwrot Towaru w wyniku realizacji prawa do reklamacji odbywa się na koszt sklepu aqua-soft.com.pl.

 

§ 9. Polityka prywatności

 1. Administratorem Danych Osobowych jest firma AQUA-SOFT SP. Z O.O.
 2. Dane osobowe podane podczas rejestracji, późniejszej edycji konta w serwisie www.aqua-soft.com.pl oraz w momencie przystąpienia do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną (np. wypełnienia formularza celem stworzenia swojego profilu w ramach Serwisu, dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym), będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach opisanych w regulaminie (nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego w ramach usług świadczonych w ramach Serwisu oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji) i w celach marketingowych Sprzedającego (w przypadkach, gdy przepisy prawa dopuszczają przetwarzanie danych w tych celach bez zgody osoby, której dane dotyczą).
 3. W przypadku korzystania przez Użytkownika z możliwości rejestrowania się w Serwisie z poziomu serwisu społecznościowego Facebook lub przez konto Google, Sprzedający otrzymuje z tych serwisów adres e-mail Użytkownika oraz imię i nazwisko, jeśli są udostępnione.
 4. Nick zarejestrowanego Użytkownika będzie publikowany przy jego aktywnościach w serwisie. W takim wypadku będą one dostępne dla wszystkich Użytkowników (również niezarejestrowanych). W razie zaistnienia takiej konieczności dane Użytkowników mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo :
      dostępu do treści swoich danych — art. 15 RODO.
      do sprostowania danych — art. 16 RODO.
      do usunięcia danych— art. 17 RODO.
      do ograniczenia przetwarzania danych — art.18 RODO.
      do przenoszenia danych — art. 20 RODO.
      do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych — art. 21 RODO.
      do cofnięcia zgody art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
      wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

  Z powyższych praw możecie Państwo skorzystać składając wniosek za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej lub wiadomości mailowej wysłanej na adres sklep@aqua-soft.com.pl
 6. Podanie danych osobowych podczas rejestracji lub korzystania z usług w Serwisie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zarejestrowania się w Serwisie lub skorzystania z usług, które wymagają podania danych osobowych w serwisie.
 7. Dane osobowe przekazane przez Użytkownika mogą być ponadto wykorzystywane przez Sprzedającego w innych celach, na które Użytkownik wyraził osobną opcjonalną zgodę (w przypadkach gdy zgoda taka będzie wymagana i stosownie do zakresu wyrażonej zgody).
 8. Wszelkie zgody wyrażone przez Użytkownika dotyczące przetwarzania jego danych osobowych lub przesyłania informacji handlowych mogą być w każdej chwili odwołane. Wszelka korespondencja w ww. zakresie powinna być kierowana do Sprzedającego na adres: (adres mailowy sklepu)
 9. Sprzedający traktuje ochronę prywatności, w tym ochronę danych osobowych Użytkowników priorytetowo i dokłada wszelkich starań, aby prywatność ta była chroniona. Sprzedający stosuje wszelkie środki ostrożności, aby przekazywane przez Użytkowników Serwisu dane osobowe były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym wykorzystaniem danych. Odpowiednimi działaniami Użytkownicy mogą przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa swoich danych osobowych w Internecie (m.in. poprzez częstą zmianę hasła dostępowego, stosowanie w nich kombinacji liter i cyfr). Dane osobowe podawane podczas rejestracji w Serwisie oraz dane służące do logowania są zabezpieczone podczas przesyłania drogą elektroniczną za pomocą kryptograficznych środków ochrony danych osobowych (protokół https).
 10. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników zostało powierzone:

· AQUA-SOFT. SP. Z O.O., w zakresie niezbędnym do przechowywania (hostowania) Serwisu,

· AQUA-SOFT. SP. Z O.O.,  w zakresie niezbędnym do wysyłki towaru.

· AQUA-SOFT. SP. Z O.O. w zakresie niezbędnym do przetwarzania płatności

· AQUA-SOFT. SP. Z O.O. w zakresie rejestracji gwarancji zakupionych urządzeń

·    mElements S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prosta 18 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000590484, z numerem identyfikacji podatkowej NIP: 522-304-78-91, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość na dzień 01.01.2023r. wynosi 14.500.000 złotych, w zakresie niezbędnym do przetwarzania płatności Paynow

             ·   mBank S.A.  z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 18, wpisany pod numerem KRS 0000025237 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego    Rejestru Sądowego, nr NIP: 526-021-50-88, wysokość kapitału zakładowego # aktualna wysokość kapitału zakładowego , którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2023 r. wynosi 169.733.980 złotych, w zakresie niezbędnym do przetwarzania płatności Paynow

 1. Sprzedający uprawniony jest do przetwarzania danych eksploatacyjnych charakteryzujących sposób korzystania przez osoby odwiedzające Serwis z usługi świadczonej drogą elektroniczną, zgodnie z u.ś.d.e.
 2. Serwis korzysta z tzw. plików cookie, które stanowią pliki informacji przechowywane lokalnie na komputerze osoby odwiedzającej Serwis i korzystającej w jego ramach z oferowanych usług. Używanie cookies umożliwia Sprzedającemu dostosowanie świadczonych usług i prezentowanych treści do indywidualnych zainteresowań, wymagań i potrzeb osoby odwiedzającej Serwis. Cookies wykorzystywane są także w celach statystycznych mających obrazować sposób korzystania z Serwisu przez odwiedzające go osoby. Osoby odwiedzające Serwis posiadają możliwość wyłączenia (zablokowania) w swojej przeglądarce opcji przyjmowania cookies poprzez zmianę ustawień przeglądarki, co ogranicza jednak zakres funkcjonalności Serwisu, a w rezultacie prowadzić może do niewłaściwego jego funkcjonowania. Szczegółowe informacje na temat plików cookies, celów ich wykorzystania jak również możliwości zarządzania plikami cookies zostały wskazane w zakładce Polityka plików cookies
 3. Sprzedający jest w posiadaniu adresów IP, z których osoby odwiedzające Serwis przeglądają zamieszczone na jego łamach treści. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.
 4. Niniejszy dokument dotyczy jedynie Serwisu. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron WWW. Sprzedający nie ma wpływu na zasady prywatności obowiązujące w ramach stron WWW,  na które będzie wchodził użytkownik poprzez linki zamieszczone na stronie Serwisu. Użytkownik wchodząc poprzez linki umieszczone w ramach Serwisu na inne strony WWW powinien zapoznać się z polityką prywatności obowiązującą w ramach tych stron.
 5. Wszelkie zmiany dotyczące postanowień w ramach Polityki Prywatności, spowodowane w szczególności wzbogaceniem katalogu usług oferowanych w ramach Serwisu, modernizacji Serwisu, zmianami w systemie prawa w zakresie ochrony prywatności, będą komunikowane użytkownikom poprzez zmieszczenie informacji na stronie Serwisu oraz poprzez przesłanie na adres mailowy podany podczas rejestracji, odpowiedniej informacji. Wszelkie zmiany wchodzić będą w życie w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu poinformowania Użytkownika o planowanych zmianach w sposób wskazany w zdaniu poprzednim.

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nie uregulowanych Regulaminem stosuje się właściwe przepisy prawa, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. O każdej zmianie Regulaminu Sprzedający powiadomi zarejestrowanych Użytkowników poprzez wiadomość e-mail z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
 3. Wymagania techniczne korzystania z usług sklepu internetowego:
  1. dostęp do Internetu;
  2. komputer z zainstalowaną przeglądarką Internet Explorer w wersji 7 (lub nowszą), Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome lub Safari, z włączoną obsługą języka JavaScript;
  3. rozdzielczość ekranu minimum 800×600 pikseli, przy czym serwis zoptymalizowany jest dla rozdzielczości ekranowej 1024×768 pikseli;
  4. aktywny interpretator JavaScript.
 4. Serwis aqua-soft.com.pl nie zbiera automatycznie żadnych danych z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas korzystania z witryny. Użytkownicy mogą samodzielnie kontrolować sposób obsługi plików cookies za pomocą mechanizmów wbudowanych w używane oprogramowanie służące do przeglądania stron www. Zablokowanie niektórych plików cookies może jednak wpłynąć na brak możliwości zarejestrowania się/zalogowania się na swoje konto w serwisie aqua-soft.com.pl lub/i brak możliwości dokonania zakupu. Pliki cookies wykorzystywane są do: Prezentacji treści, Obsługi logowania, Obsługi treści, Statystyk. Niektóre podstrony serwisu Sklepu oraz inne środki komunikacji z Klientami i innymi osobami fizycznymi, które korzystają z serwisu mogą zawierać tzw. "web beacons" (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako puste gify). "Web beacons" pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, na której "web beacon" został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY