Zamknij

Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności ?

Technologie

Stosowana  technologia biologicznego oczyszczania ścieków spełnia najwyższe wymagania ekologiczne. Oferujemy logiczną i ekonomiczną alternatywę, polegającą na zainstalowaniu kompleksowego systemu oczyszczania za tę samą czy nawet niższą cenę za system i jego eksploatację, w porównaniu z innymi obecnie stosowanymi technologiami.

W odróżnieniu od tradycyjnych stosowanych systemów oczyszczania ścieków bytowych, nasza technologia pozwala na osiągnięcie wyższej klasy czystości oczyszczonej wody i stwarza możliwość ponownego jej użycia, co jest skuteczną ochroną środowiska naturalnego.

Urządzenie do oczyszczania ścieków składa się z biologicznego reaktora z wewnętrzną konstrukcją technologiczną. Proces oczyszczania ścieków odbywa się w jednym zbiorniku okrągłym polipropylenowym. Ścieki, które wpłynęły do urządzenia, przede wszystkim przepływają przez sito (2), przeznaczone do zatrzymania mechanicznych, plastikowych lub innych ewentualnych domieszek. Następnie ścieki trafiają do komory w strefie anaerobowej fermentacji (3), mieszają się z aktywnym szlamem, podniesionym z wtórnego osadnika przy pomocy sprężonego powietrza i wpływają do strefy denitryfikacji (4), gdzie odbywa się proces denitryfikacji. Ze strefy denitryfikacji ścieki przepływają do strefy aeracji (5). Aeracja odbywa się przy użyciu jednego lub kilku dyfuzorów (6) w dole danej strefy i pomaga w utrzymaniu szlamu w postaci suspensji. Powietrze jest dostarczane przy pomocy kompresora (pompy napowietrzającej) (9), który jest jedynym obracającym się przyrządem w urządzeniach. W strefie aeracji odbywa się również proces nitryfikacji. Ze strefy aeracji wymieszany płyn trafia na dno strefy oddzielenia (wtórnego osadnika) (7).

 

 schemat

 

1             Dopływ

2             Oczyszczanie mechaniczne

3             Strefa fermentacji anaerobowej

4             Strefa denitryfikacji

5             Strefa aeracji

6             Dyfuzor

7             Strefa wtórnego osadnika

8             System podziału powietrza

9             Pompa napowietrzająca

10           System podziału powietrza

11           Podział przepływu wody

12           Odpływ

Strefa oddzielenia w kształcie leja zapewnia, że szybko unoszące się cząstki szlamu zatrzymują się właśnie wtedy, gdy stają się one nieruchomą/stacjonarną masą szlamu, a siła grawitacji i podnoszenia osiągają równowagę. Ścieki przepływają przez warstwę szlamu, który jest dobrze ściśnięty, jednolity, po czym przefiltrowane wznoszą się w górę i wypływają z urządzenia. Zwiększająca się ilość cząstek szlamu opada na dno wtórnego osadnika i przy pomocy sprężonego powietrza wraca do strefy denitryfikacji lub nitryfikacji.

Urządzenia do oczyszczania ścieków bytowych AT są przeznaczone do oczyszczania bytowych i zbliżonych do nich swoim składem jakościowym ścieków przemysłowych z obiektów, gdzie niemożliwe jest podłączenie do miejskiego systemu kanalizacyjnego, lub gdzie budowa podobnej sieci jest niemożliwa ze względów finansowych lub technicznych.

Urządzenie do oczyszczania ścieków bytowych AT jest montowane na podstawie betonowej i podłączane do poziomego systemu ściekowego obiektu.

Wyprodukowane w zakładzie spółki AB typowe „Małe urządzenia do oczyszczania, do 50 RLM” AT6-50 odznaczające się wysoką jakością, są zgodne z charakterystyką i warunkami normy PN-EN 12566-3:2006+A1:2009 i oznakowywane są znakiem CE.

Produkt spółki UAB w okresie 31 07 2006 – 31 04 2007 był testowany w niezależnym laboratorium PIA GmbH w Aachen (Niemcy). Pozytywny wynik testu przeszedł najśmielsze oczekiwania i zadziwił specjalistów laboratorium, nawet z bogatym doświadczeniem. Po przeprowadzeniu testów modelu AT i ustanowieniu kontroli wewnętrznej producenta, został wydany certyfikat zgodności. Jest on zgodny z aktami prawnymi Unii Europejskiej. Po dokonaniu certyfikacji urządzeń, producent nabywa prawo dystrybucji wyrobu ze znakiem CE.

 

Właściwość        Ustalone wartości lub kategorie              Numer protokołu badania w laboratorium

Skuteczność oczyszczenia           BZT5* – 97,2%

CHZT* – 88,1%

Zaw iesina ogolna - 94,0%

NH4 – 96,7%

NC- 61,7%

PC – 47,4%

Prufberichts – Nr.PIA 2007-006 1)

Wydajność         Potwierdzona   Dane dobowe obciążenia hydraulicznego, maj 20072)

Przepuszczalność wody (hermetyczność)           Odpowiednia    Protokół próby Nr 60-07-0499 3)

Odporność na uderzenia             Odpowiednia    Protokół próby Nr 60-07-0499 3)

Materiał              Polipropylen    

Nazwy i adresy laboratoriów / instytucji, które przeprowadziły badania:

 

 1. Prüfinstitut für Abwassertechnik GmbH, NB 1739 Hergenrather Weg 30, 52074 Aachen, Germany.

2. UAB „August ir Ko“, Juodasis kelias 104A, LT-11307 Wilno, Republika Litewska

3. TSÚS, n.o., NB 1301, Studená 3, 826 34 Bratislava, Slovakija

 

 Latem 2008 r. Centrum Certyfikacji Wyrobów Budowlanych (CCWB) wydało spółce UAB Krajowe Świadectwo Techniczne dla urządzeń NTL-01-050:2008, których wydajność wynosi od 50 RLM. Świadectwo Techniczne jest obowiązkowe, jeżeli się chce dostarczać na rynek typowe urządzenia.

W oparciu o rozporządzenie Nr D1-487 wydane przez ministra środowiska (RL) 26 sierpnia 2009 r., od 1 lipca 2010 r. mogą być dystrybuowane (dostarczane) urządzenia do oczyszczania ścieków (wydajność do 50 RLM), jeżeli ich producent (dostawca) posiada deklarację zgodności oraz wydane przez notyfikowaną instytucję protokoły badań, potwierdzające zgodność urządzeń z normą LST EN 12566-3:2006+A1:2009 i udziela prawa do oznakowywania urządzeń znakiem CE.